Lies de bal - Lëtzebuergesch Texter

180 x 240 mm
200 Säiten
GebonnenISBN 978-99959-2-000-5

29,00 €


Inhalt

Erausgi vun den Editions Guy Binsfeld an den Editions Saint-Paul an Zesummenaarbecht mam Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

„Lies de bal ass e Buch mat Texter a Lëtzebuerger Sprooch, déi ausgewielt si gi fir Jugendlecher vun 12 bis 15 Joer, also fir d’Schüler op den ënneschte Klasse vun de klasseschen an den technesche Lycéeën. Et steet och eng Explicatioun dran iwwert déi wichtegst Regele vum Schreiwen am Lëtzebuergeschen.“
Et ass „net nëmmen e Schoulbuch, mee an engems konzipéiert, fir den allgemengen Interessi un der Lëtzebuerger Literatur ze fërderen“ an ass „interessant fir all Mënsch, deen un der Lëtzebuerger Literatur interesséiert ass“.
Aus dem Virwuert vum Educatiounsminister

 

Dëst Buch kënnt dir bei den Editions Saint-Paul bestellen.